22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 49 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 -19 กรกฎาคม 2567

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 49 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 -19 กรกฎาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้
จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ

 

2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ

 

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ

 

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ

 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

 

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

 

7. สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ

 

8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ

 

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ

 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ

 

11. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ

 

12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

 

13. สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

 

7. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ

 

2. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ

 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

 

 

8. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 

1. สาขาวิชาโยธา หรือ

 

2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ

 

3. สาขาวิชาการก่อสร้าง

 

 

9. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 

1. สาขาวิชาโยธา หรือ

 

2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ

 

3. สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ

 

4. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

 

10. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 

1. สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือ

 

2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ

 

4. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ

 

5. สาขาวิชาเครื่องกล

 

 

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

 

12. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

 

13. ตำแหน่งผู้ช่วยชางทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ่นไป (ม.3 ขึ่นไป)

 

 

14. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป (ป.5 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย (ซึ่งยังไม่
หมดอายุ ณ วันที่ปิดรับสมัคร)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
ราชการ ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

22 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 104 ครั้ง

Engine by shopup.com