22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2567

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 กรกฎาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อ
ไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ     จำนวน 4 อัตรา

 

  • สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
  • สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางและและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน
  • สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางและและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
  • สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางและและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


2. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

  • สังกัดกองการต่างประเทศ

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือ
รับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

 

 

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)     จำนวน 1 อัตรา

 

  • สังกัดกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ

 

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

4. ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ     จำนวน 1 อัตรา

 

  • สังกัดส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือ
ทางวิศวกรรมเครื่องกล

 

- ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

(1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเครื่อง 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

(2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเครื่อง 750 - 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้า
ท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่า

 

(3) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเครื่อง 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า
หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่า

 

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน     จำนวน 1 อัตรา

 

  • สังกัดส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

(1) ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ

 

 

(2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า จากกรม
เจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือของเรือเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า
จากกรม

 

- ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://dmcr.thaijobjob.com/ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

22 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 150 ครั้ง

Engine by shopup.com