22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสถานศึกษา เฮ !! สอศ.สนับสนุนงบครูอัตราจ้างสอน รวม 1,574 คน

สถานศึกษา เฮ !! สอศ.สนับสนุนงบครูอัตราจ้างสอน รวม 1,574 คน

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญต่อครูและบุคลากรการศึกษาและมีนโยบายในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูวิชาชีพในสถานศึกษาของรัฐเพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) รวมจำนวน 1,574 คน ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เฉลี่ยตามอัตราความขาดแคลนของสถานศึกษา หลักเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูที่ขาดแคลนตามเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และการมีอยู่ของครูอัตราจ้างเดิม โดยกำหนดอัตราเงินเดือนครูอัตราจ้าง จำนวน 16,560 บาท/เดือน/คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการสนับสนุนอัตรากำลังครูจ้างสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 เดือน (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2567) โดยการคัดเลือกครูอัตราจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (จัดหาครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาดำเนินการกระบวนการคัดเลือกครูอัตราจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้สถานศึกษารายงานการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแผนและนำเสนอ โดยจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวซึ่งเป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งขาดแคลนอัตรากำลังที่ทำหน้าที่สอน จำนวน 17,750 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)เพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ขาดแคลน รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีแผนและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 8 วาระงานพัฒนาอาชีวะ (Agenda) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงสอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง


01 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com