22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. สร้างศักยภาพบุคลากร พัฒนาด้านการสื่อสารและผลิตสื่อ

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. สร้างศักยภาพบุคลากร พัฒนาด้านการสื่อสารและผลิตสื่อ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส.ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ : การพัฒนาระบบการสื่อสารและการผลิตสื่อยกระดับองค์กรสู่ Digital Organization ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างความสุขแก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ขณะเดียวกันสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ด้านดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มบส. กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การสัมมนาเพื่อปรับบทบาทผู้บริหารและบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และการเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการใช้ Soft Power เพื่องานประชาสัมพันธ์” จากนัั้นได้มีการลงพื้นที่วิเคราะห์กรณีศึกษา “Soft Power : ศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่สินค้าชุมชนพระนครศรีอยุธยา” โดยมีผศ.ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง คณะวิทยาการจัดการ และคุณปัญจพัฒน์ ฉันทกาญจน์ นักการตลาดจากภาคธุรกิจเอกชน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ต่าง ๆ ที่สำคัญได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และวิธีให้บริการอย่างทันการณ์เพื่องานประชาสัมพันธ์” พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ โดย คุณปิยาณี วิริยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประชาสัมพันธ์

 

อย่างไรก็ตาม   สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเป็นหน่วยงานสำคัญทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และทำให้มวลชนมีความเชื่อมั่นให้กับมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย

01 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 170 ครั้ง

Engine by shopup.com