22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) Sun Thailand รวมพลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero Campus

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) Sun Thailand รวมพลังมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ Net Zero Campus

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตร์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดร.สุวัฒน์ สกุลชาติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sun Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (กลุ่มผู้บริหาร) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีดร.จันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ในการรวมพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  (Net Zero Campus)  และคณะได้ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “EEC Automation Park” ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 4.0 และลงพื้นที่บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันทร์ ที่มีการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และซึมซับวิถีเกษตร ที่มีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงผู้คนกับวิถีการเกษตรที่ยั่งยืน ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน และวิทยาเขตจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 48 ครั้ง

Engine by shopup.com