22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงาน Contact Center จำนวน 70 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2567

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงาน Contact Center จำนวน 70 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เปิดรับสมัครพนักงาน Contact Center โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษาด้านหลักประกันสุขภาพ     จำนวน  70  อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- มีวุฒิการศึกษาไม่ตำกว่า ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า/ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 


หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 

1. ปฏิบัติงานในวัน เวลา สถานที่ที่สำนักงานกำหนด และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

2. รับเรื่องจากทุกช่องทาง เพื่อบริการข้อมูล ตอบปัญหา ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพและการเข้ารับบริการสาธารณสุข

 

3. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การใช้สิทธิและการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ

 

4. ประสานชี้แจงและเจรจาไกล่เกลี่ยเบื้องต้น กรณีมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ

 

5. ให้บริการเชิงรุกเพื่อบริการข้อมูล แนะนำบริการ ติดตามนัดหมายและสำรวจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ ด้านหลักประกันสุขภาพ

 

6. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การออกบูธจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ การลงพื้นที่ให้ข้อมูลเชิงรุก การเข้าร่วมประชุม อบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการ ๑๓๓๐ Contact Center

 

7. สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่ปกติได้ เช่น สถานการณ์โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุจลาจลฯ

 

8. กรณีที่มีผู้รับบริการสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 

9. เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ให้แก่ผู้รับจ้างเข้าใหม่ได้

 

10. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตอบปัญหา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานหาเตียงให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ

 

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานมอบหมายภายใต้ภารกิจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้สนใจสมัครงานสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสมัครงานได้ทางเว็ปไซต์ https://jobboard.nhso.go.th/ (สปสช.) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (วัน/เวลาทำการ) คุณบุสรานี (HR) โทร 061-421-3683, คุณสหภาพ (HR) โทร 080-067-5617 ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

- สมัครออนไลน์

 

 

 

06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 81 ครั้ง

Engine by shopup.com