22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความกองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

 

2. ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

 

3. ตำแหน่ง พนักงานทางสาย     จำนวน 3 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

 

4. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 

 


5. ตำแหน่งพนักงานเขียนโปรแกรม     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

 

 

6. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

 

 

7. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง

 

- คุณวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ จากสถบันศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

 

 

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

- เพศชาย/หญิง 

 

- คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบริหารทั่วไป), อักษรศาสตร์ (ยกเว้น ศิลปกรรมศาสตร์), ศิลปศาสตร์ (ยกเว้น ดุริยางค์ศาสตร์), รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์)

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 

ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 ณ กองกำลังพล กรมการสื่อสารทหาร ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

06 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 83 ครั้ง

Engine by shopup.com