22 กรกฎาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความมจพ. จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี’67 เน้นความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง สังเกตการณ์ได้

มจพ. จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี’67 เน้นความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง สังเกตการณ์ได้

 


รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้เปิดเผยว่า จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 การฝึกซ้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ (เตรียมความพร้อม) ให้ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย และในวันราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 14.00 – 19.00 น. เท่านั้น โดยกำหนดให้เริ่มฝึกซ้อมกิจกรรมได้ 1) มจพ.กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. 2) มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหารและ 3) มจพ.วิทยาเขตระยอง ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร

มจพ. โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีระเบียบวินัย และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง ให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565


นอกจากนี้ มจพ. ให้รุ่นพี่ที่จัดการฝึกซ้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ต้องแจ้งลักษณะ และรูปแบบกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ทราบก่อนดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยนักศึกษาใหม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความสมัครใจ

ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เข้ามาสังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และการฝึกซ้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ไม่อนุญาตให้ออกไปดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามใช้วาจาข่มขู่นักศึกษาใหม่ หรือมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของ “รุ่นพี่ หรือศิษย์เก่า” ที่มีเหนือ “รุ่นน้อง” จนเป็นเหตุให้นักศึกษาใหม่ได้รับความกระทบกระเทือน ทั้งร่างกาย และจิตใจ ส่วนการใช้อุปกรณ์ด้านสันทนาการที่ทำให้เกิดเสียงดัง อนุญาต ได้ใน เวลา 16.00 – 19.00 น. แต่ ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องขยายเสียงทุกชนิด


อย่างไรก็ดี มจพ. ขอความร่วมมือนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร โปรดระมัดระวังและหลีกเลี่ยง การกระทำที่เป็นการนำเข้าข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 1) มจพ.กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 40 ปี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1135,1807
2) มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร โทรศัพท์ 037-217300 ต่อ 7331
และ 3) มจพ.วิทยาเขตระยอง ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ระยอง ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงอาหาร
โทรศัพท์ 038-627000 ต่อ 5195

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี้ https://drive.google.com/file/d/1u_KqMjV-1Bj1LnOFZrZdW9EqN-Lm-56R/view

09 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 68 ครั้ง

Engine by shopup.com