27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ธ.ค. 62

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ธ.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

 

1. พนักงานบริการ 

จำนวน 4 อัตรา

2. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล 

จำนวน 1 อัตรา

3. พนักงานธุรการ 

จำนวน 1 อัตรา

4. พนักงานการเงินและบัญชี 

จำนวน 4 อัตรา

5. พนักงานเขียนโปรแกรม 

จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติเฉพาะ

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

2. ตำแหน่ง พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ มาแล้วไม่ต่ำกวา 9 หน่วยกิต

3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี

5. ตำแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น ซึ่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ มาแลฃ้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

6. สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุรวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 - วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ กองธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก อาคึารมัฆวานรังสรรค์ ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2297-8509

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

26 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1519 ครั้ง

Engine by shopup.com