21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 กรมทางหลวง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565

ดูบทความบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน (สมัครทางอินเทอร์เน็ต) จำนวน 22 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน (สมัครทางอินเทอร์เน็ต) จำนวน 22 อัตรา

 

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักบริหารงานพาณิชย์ 5 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างในประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร)
- คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ
- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


2. นักบริหารงานพาณิชย์ 4 จำนวน 1 อัตรา

(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างในประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร)
- คุณปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนทเศทางธุรกิจ
- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


3. เศรษฐกร 4 จำนรน 1 อัตรา
(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างในประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร)
- คุณวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


4. นักบริหารงานพาณิชย์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนบริหารสัญญาและบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ/กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารการตลาดและการขาย)
- คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
- มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤก : TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี


5. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)
- คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคม/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสังคม นอกจากนี้ต้องมีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วน สร้างความร่วมมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายอย่งดี มีจิตใจ พร้อมให้บริการมีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนทเศในการปฏิบัติงานอย่างดี และร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


6. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานบริหารแบรนด์ "ไปรษณีย์ไทย")
- คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน


7. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานสื่อสารการตลาด)
- คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดกลยุทธ์


8. นักสถิติ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานประเมินผล)
- คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์


9. นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารสื่อ/งานเขียนเพื่อการสื่อสารช่องทางออนไลน์)
- คุณวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาวารสารสนเทศ สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน


10. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


11. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


12. วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร


13. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


14. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา
(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


15. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา
(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


16. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา
(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


17. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
(ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล)
- คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.thailardpost6.com หัวข้อ "ข่าว" และไปที่ "สมัครงาน - ประกาศ" หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandost.com ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 79639 ครั้ง

Engine by shopup.com