19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการสรรหา โดยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62

สำนักงาน ก.พ. ปรับแกไ้ขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการสรรหา โดยสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ มีผลบังคับสำหรับการดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 คลิกอ่านเพิ่มเติม :    ไฟล์ประกาศ สำนักงาน ก.พ.

 

05 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 282 ครั้ง

Engine by shopup.com