31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 31 ก.ค. 62

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 31 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา

- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่้
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
- มีความสามารถในการจัดทำแผนหรือโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนหรือโครงการต่างๆ ได้
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และระดับส่วนงานได้
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงงานไพ่เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานละการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

 

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เกี่ยวกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงงานไพ่
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
- ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ

 

3. เจ้าหน้าที่การพิมพ์ จำนวน 5 อัตรา

- สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการพิมพ์ และสามารถปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ตได้
- มีความรู้ในวิชาการพิมพ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
- ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด แม่นยำ ช่างสังเกต
- มีความสามารถในการเขียนรายงานสรุปเรื่องการจัดเก็บสถิติ
- ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัคร ณ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต และผ่านทางเว็บไซต์โรงงานไพ่ www.playingcard.or.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 775 ครั้ง

Engine by shopup.com