19 กุมภาพันธ์ 2563

ดูบทความกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 - 22 ต.ค. 62

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 - 22 ต.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 27/2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ
- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ https://ditp.job.thai.com หรือ http://www.ditp.go.th หัวข้อ "ข่าวสารจากรม" > "ข่าวรับสมัครงาน" > "รับสมัครักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาตี)" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติ

 

 

 

 

24 กันยายน 2562

ผู้ชม 735 ครั้ง

Engine by shopup.com