27 กรกฎาคม 2564

ข่าวประกาศ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. รับพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลอุดรธานี รับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 8 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ปตท.รับนิสิต/นักศึกษาที่จบใหม่ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี กว่า 1400 อัตรา สัญญาจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564

ดูบทความกรมศุลากากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564

กรมศุลากากร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศกรมศุลากากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ     จำนวน  30  อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

2. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

3. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

4. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. สาขาวิชารัฐศาสตร์

6. สาขาวิชานิติศาสตร์

7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8. สาขาวิชาการบัญชี

9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

10. สาขาวิชาการจัดการ

11. สาขาวิชาวิศซกรรมศาสตร์

12. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

14. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

16. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

17. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร

18. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

19. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ http://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

 

 

10 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 742 ครั้ง

Engine by shopup.com